6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg er det ældste fællesgilde i Aalborg. Det har i dag 22 medlemmer (17 kvinder og 5 mænd) – benævnt gildebrødre – som er opdelt i fire grupper.

Gildet ledes af en gildeledelse benævnt gildemester, gildekansler og gildeskatmester. De er på valg hvert år på et gildeting i marts måned. Gildetinget er gildets øverste myndighed. Endvidere har gildet en stavherold, en flagherold og følgende udvalg; Spejderkontakt, Gildets Internationale Medarbejder, repræsentant for Broderkæden, Webmaster og Oplysningsudvalg. Oplysningsudvalget står for at oplyse eventuelle nye gildebrødre om gildebevægelsens ide og formål og 6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg.

Hver af de fire gruppe, som sammensættes af gildeledelsen for en 2-årig periode, har som opgave i denne periode at tilrettelægge 4 – 5  af gildets arrangementer. Gruppen kan derudover selv tilrettelægge deres arbejde efter eget valg. Hver gruppe holder ca. 11 gange om året møder på skift i eget hjem. Gruppen vælger ud fra sin midte en gruppeleder, som er gruppens kontakt til gildeledelsen.

Hele gildet mødes 10 gange om året enten til et gildemøde eller til en gildehal, dvs. at mødeaktiviteten for hver enkelt gildebror er 20-21 gange om året.

Gildemøder er som oftest foredrag, der som oftest afholdes i GILDEBORGEN, eller som virksomhedsbesøg.

Gildehaller afholdes i GILDEBORGEN, dog afholdes en gang årligt en friluftsgildehal dvs. et eller andet sted i naturen.

Gildehallen er Sct. Georgs Gildernes etiske værksted. Det er her, vi gennem ritualer, gildemestertaler, 5 minutters Sct. Georg etc. blev mindet om de etiske værdier, der er grundlaget for gildebevægelsen.

Vi synes, at vi er et velfungerende gilde. Vi har opbygget et netværk, som gør, at vi kommer hinanden ved.

Vi synes tillige, at vi er gode til at tage imod nye gildebrødre og ”tage hånd om dem”, så de føler sig velkomne og er godt tilpas.

6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg har sammen med de øvrige 8 gilder under Aalborg Distriktsgilde samlingssted i GILDEBORGEN, Rafns Allé 1, 9000 Aalborg.

Medlemskontingentet i 2021 er kr. 350,00 pr. kvartal.